Nowości

 
BHP

Jestem dyplomowanym specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. bezpieczne używanie wózka widłowego

W ramach współpracy oferuję:

  • kompleksową obsługę BHP dla firm
  • szkolenia BHP (wstępne i okresowe)
  • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego
  • pomoc i doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów BHP

 

Podstawa prawna

Przepisy prawne

 Kodeks pracy - Ustawa z dnia 26.06.1974 r.

( Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)

 

Rozdział X

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Art. 23711. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

 Copyright (c)2010 bhp-doradca.pl